ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᖅᑐᑦᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ

ᑭᓲᖕᒪᑦ Cloud ᖃᕆᓴᐅᔭᐅᑉ ᐊᐅᓚᐅᑎᖓ?

ᑭᓲᖕᒪᑦ Cloud ᖃᕆᓴᐅᔭᐅᑉ ᐊᐅᓚᐅᑎᖓ?

Cloud ᖃᕆᓴᐅᔭᖅ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓯᒪᒻᒪᕆᓕᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᓇᖕᒥᓂᐅᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᑐᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ  ᖃᕆᓴᐅᔭᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ. ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᖅ ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ, ᓄᐊᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓄᑦ ᑐᖅᑯᐃᕕᐅᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᑎᒥᐅᔪᑉ ᐊᑐᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᓴᐅᔭᐅᑉ ᐃᓱᒪᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ. ᑖᓐᓇ Cloud ᐅᓄᖅᑐᓂᒃ ᐊᑑᑎᖃᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑭᑭᓐᓂᖅᓴᐅᓕᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᕿᓚᒻᒥᐅᓂᖅᓴᖅ ᐱᓕᕆᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖁᕝᕙᖅᐊᓪᓕᐊᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓯᔾᔨᑲᑕᒍᓐᓇᖅᑐᑦ, ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᖃᕆᓴᐅᔭᐅᑉ ᐃᓗᓕᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓄᖅᑐᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ.

ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓂᖅ ᐱᔅᓇᔅᖑᔪᑉ ᐊᐅᓚᓂᕆᕙᒃᑕᖓᓂᒃ, ᐃᓱᒪᒍᔪᒃᑑᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐱᐅᔪᓂᒃ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐃᓚᓕᐅᑎᔭᐅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᕆᓴᐅᔭᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ.

ᐊᒃᓱᕈᕈᑎᖃᖅᑐᑦᐊᖏᖅᓯᒪᑦᑎᐊᖅᑐᑦᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ

ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᓪᓗᑎᒃ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᖅᑯᑎᖃᖅᖢᑎᒃ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᒧᑦ

Cloud ᐅᐸᓗᖓᐃᖅᓯᒪᓗᓂ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖓ Cloud —– Cloud ᖃᕆᐅᔭᐅᑉ ᐊᐅᓚᐅᑎᖓ
ᐊᖅᑯᑎᑎᒎᕐᓂᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᓕᕆᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᕐᓗᒍ Cloud

ᖃᕆᓴᐅᔭᐅᑉ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᑦ (IaaS)

ᑕᑯᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᖃᕆᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑰᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑐᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᑐᖅᑐᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓂᒃ ᓲᕐᓗ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᐅᔪᓂᒃ, ᑐᖅᑲᐃᕕᐅᔪᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᐱᑐᒍᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓄᑦ ᐃᓕᐅᖅᑲᐃᓪᓗᑎᒃ, Cloud-ᒥᒃ ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒃᑐᑦ Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ Google Cloud Platform (GCP).

ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒪᓂᖓ

ᐱᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᐊᐅᓚᐅᑎᖓ ᐊᒻᒪ ᓴᓇᒪᓂᖓ ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᒥᒃ ᐊᓯᔾᔨᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑦ, ᐊᑦᑕᕐᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓗᓂ, ᓱᒃᑲᔫᓗᓂᓗ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑉ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᒻᒪ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐱᓕᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᕈᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓗᓂ

ᐃᑲᔪᖅᓯᓗᑎᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐃᓕᓯᓇᓱᐊᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒧᐊᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐃᓕᔭᐅᓗᑎᒃ ᐱᔅᓇᔅᖓᓄᓐᖓᐅᔪᑦ, ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᓂᕆᕙᒃᑕᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕐᓂᕆᕙᒃᑕᖓ ᐱᐅᓯᖏᐊᕐᓗᓂ ᓂᐅᕕᖅᐸᒃᑐᓄᑦ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᖅ ᐃᓵᖅᑕᐅᔾᔭᐃᒃᑯᑎᖓᓄᑦ ᓴᐳᒻᒥᒃᓯᔾᔪᑎᒃᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ

ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᓴᐳᒻᒥᐅᑎᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᑎᒥᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑉ ᖃᕆᑕᐅᔭᒦᑦᑐᖁᑎᖏᑦ ᐃᓵᖅᑕᐅᖁᓇᒍ. ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᐃᓪᓗᑎᒃ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖅᖢᑎᒃ ᑭᐅᓂᒃᓴᖓᓐᓄᑦ ᐃᓵᖅᑕᐅᓐᓂᕈᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ.

ᖃᕆᑕᐅᔭᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᒃ

ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᐸᒃᑐᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᒥᐊᓂᖅᓯᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑐᖅᑯᐃᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᒐᓴᓂᒃ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᐊᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ, ᐱᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᕿᒥᕐᕈᓇᒃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᖏᔫᑎᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᓄᐊᑦᓯᔾᔪᑎᓂᒃ.